Home » น้ำตาลไหม้ by ช่อลัดา
น้ำตาลไหม้ ช่อลัดา

น้ำตาลไหม้

ช่อลัดา

Published November 2008
ISBN :
Paperback
720 pages
Enter the sum

 About the Book 

จะมีผูหญิงสักกีคน ทีจะทนรับสภาพอยางทีเธอเปนอยูได ชีวิตคู...เมือตัดสินใจรวมหัวจมทายกับใครสักคน ผูหญิงยอมหวังวา เขาผูนันจะใหความรัก ความสุขได แต ตาว ผูชายของเธอไมไดเปนเชนนันเลย เขาเปน อยางอืน มันเปนความละอาย หากธุมาจะบอกกลาวความจริงใหใครไดรู มันเปMoreจะมีผู้หญิงสักกี่คน ที่จะทนรับสภาพอย่างที่เธอเป็นอยู่ได้ ชีวิตคู่...เมื่อตัดสินใจร่วมหัวจมท้ายกับใครสักคน ผู้หญิงย่อมหวังว่า เขาผู้นั้นจะให้ความรัก ความสุขได้ แต่ ตาว ผู้ชายของเธอไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย เขาเป็น อย่างอื่น มันเป็นความละอาย หากธุมาจะบอกกล่าวความจริงให้ใครได้รู้ มันเป็นความเจ็บปวด...หากเธอจำต้องตกอยู่ในภาวะจำยอมเช่นนี้หรือ แล้วผู้ชายอีกคนหนึ่งก็เดินเข้ามาในชีวิต...การที่คนสองคนจะร่วมชีวิตกัน และเป็นสุขในชีวิตนั้น ไม่ต้องใช้สิ่งอื่นมาประกอบ เพียงแค่หัวใจต่อหัวใจเท่านั้นก็พอ แต่ ปวัน และ เนียน ไม่ได้เป็นเช่นนั้น เนียนได้ทุกอย่างของปวัน แต่สิ่งที่เนียนต้องการที่สุดเธอกลับไม่ได้ เพราะสำหรับปวันแล้ว คงไม่มีใครมาแทนที่ ธุมา ได้ และวันนี้ เขาได้รู้แล้วว่า...ผลจากความผิดพลาด เพราะความคะนองสนุกนั้นเป็นอย่างไร หัวใจรักภักดีของหญิงคนหนึ่งหลุดลอยจากไป หัวใจที่ดีงามดวงนั้น...เขาจะตามหาได้ที่ไหน...